ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Κυριότερη ιδιαιτερότητα του παιδικού σκελετού είναι η ικανότητα γρήγορης ανακατασκευής του οστού ή αλλιώς remodeling. 

Παράγοντες που επηρρεάζουν το δυναμικό ανακατασκευής είναι τα έτη υπολειπόμενης ανάπτυξης, η θέση της κάκωσης στο οστό, το δυναμικό ανάπτυξης στις γειτονικές επιφύσεις, το επίπεδο κίνησης και η κατάσταση των συζευκτικών χόνδρων. Κατάγματα δίκην πόρπης, χλωρού ξύλου, σπείρας και τύποι κακώσεων του συζευκτικού χόνδρου προσκλολούνται μόνο στον αναπτυσσόμενο σκελετό. Η σωστή αντιμετώπιση παίζει σπουδαίο ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του σκελετού. Πόνος κοντά στις αρθρώσεις ή στο ισχίο ή στην ράχη χρήζουν περαιτέρω εκτίμησης και επίσκεψης στον ορθοπαιδικό.